Photos - China Tea Tour - 2006Beijing

Lhasa

Chengdu / E Mei Shan

Huang Shan / Taiping / Jing De Zhen

Wuyi Shan / Fuzhou

Huangtian

Hong Kong / Taiwan