Photos - Fujian Tea Tour - 2013


 Fujian Tea Tour
2013

 
Xiamen


Xiping

Anxi

Making Tie Guan Yin

Wuyi Shan

9 Bend Stream

Tea Ceremony Training

Tea Tasting