Photos - Fujian Tea Tour - 2017


 Fujian Tea Tour
2017

 
AnXi


Making Tie Guan Yin

Xiamen

Wuyi Shan

Wuyi Shan University

Oolong Tea Tasting

Tea Ceremony Training

9 Bend Stream